Nazwa witryny (Twoje miejsce inspiracji ...)

Twoje miejsce inspiracji ...

Ulubione

Koszyk

Wyszukiwarka

Dodatkowe menu mobilne

origin stories new.png

Gwarancja

  PANELE ŚCIENNE ROCKO TILES

Gwarancja udzielana przez Producenta, tj. Kronoflooring Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (dalej „Producent”) dotyczy Paneli Ściennych Rocko Tiles (dalej „Produkt”). Gwarancja udzielana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (w przypadku gdy kupującym jest konsument).

 

1. Okres gwarancji

Termin Gwarancji wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty zakupu Produktu (tj. od daty wystawienie faktury VAT), nie dłużej jednak niż 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery) miesiące licząc od daty produkcji Produktu.

2. Dopuszczalne zastosowania Produktu

 • Zastosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
 • Zastosowanie mieszkalne/domowe – instalacja/montaż Produktu w nieruchomości prywatnej, w pomieszczeniach użytkowanych do celów prywatnych.
 • Zastosowanie komercyjne – instalacja/montaż Produktu w miejscach takich jak hotele, kawiarnie, biura i budynki użyteczności publicznej.

3. Zakres Gwarancji oraz sposób użytkowania Produktu

 • Przed montażem Produktu należy sprawdzić, czy Produkt nie posiada wad materiałowych. Weryfikacji należy dokonać we właściwym oświetleniu tj. światło dzienne z odległości 100-150 cm.
 • Nie należy montować Produktu z widocznymi wadami – taki montaż oznacza akceptację wady i utratę uprawnień gwarancyjnych w tym zakresie.
 • Produkt w ramach jednego montażu powinien pochodzić z jednego zamówienia/umowy sprzedaży – Producent nie gwarantuje zgodności odcieni Produktu w ramach kilku różnych zamówień/umów sprzedaży.
 • Kontakt z rozżarzonymi elementami (papierosy, zapalone zapałki, iskry z kominka) mogą spowodować trwałe uszkodzenia Produktu, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności.
 • Czyszczenie Produktu może się odbywać:
 • na sucho, lub
 • na mokro – wodą bez dodatkowych środków myjących, lub
 • na mokro – wodą z dodatkowym, zalecanym przez Producenta środkiem myjącym.
 • Nie należy stosować drucianych lub nylonowych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię Produktu.
 • Nie należy stosować dodatkowych, niezalecanych przez Producenta środków myjących, szczególnie tych zawierających woski i nabłyszczacze, gdyż może to spowodować utworzenie się na powierzchni Produktu trudnych do usunięcia warstw zmieniających połysk powierzchni
  i gromadzących kurz/brud.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, straty czasu, wydatki, koszty lub inne szkody wynikowe będące bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem roszczenia gwarancyjnego.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z konstrukcji Produktu i dotyczy wad materiałowych i produkcyjnych.
 • Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku montażu wykonanego zgodnie z Instrukcją Montażu i Zaleceniami Producenta dostępnymi na stronie www.rocko-vinyl.com.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pierwszego montażu pierwszego nabywcy (osoba fizyczna lub prawna wskazana jako ”kupujący” na fakturze zakupu lub w innym dokumencie sprzedażowym).
 • Zmiana połysku nie oznacza zużycia powierzchni - jest to standardowa konsekwencja użytkowania Produktu.
 • Uszkodzenia powierzchni podlegają reklamacji tylko, jeżeli są większe niż 1 cm i są widoczne z odległości 150 cm.

4. Wyłączenia gwarancyjne

 • Montaż Produktu niezgodny z Instrukcją Montażu i/lub Zaleceniami Producenta.
 • Nieprawidłowe użycie, użytkowanie Produktu oraz uszkodzenia mechaniczne Produktu spowodowane silnym uderzeniem, zadrapaniem, cięciem.
 • Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
 • Niewłaściwe składowanie, magazynowanie, transportowanie Produktu
 • Uszkodzenia powierzchni Produktu wskutek czyszczenia środkami żrącymi bądź ziarnistymi.

5. Proces reklamacyjny

 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej maksymalnie w terminie 30 dni od daty wystąpienia wady Produktu.
 • Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie przez kupującego kopii faktury/paragonu lub innego dokumentu sprzedażowego, zawierającego datę sprzedaży, typ Produktu i jego ilość. Poza tym należy dostarczyć zdjęcia wadliwego Produktu oraz numer partii produkcyjnej znajdujący się na Produkcie.
 • Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszanego roszczenia reklamacyjnego w miejscu instalacji/montażu Produktu, a także do przeprowadzenia inspekcji i badań wewnętrznych zamontowanych Produktów.

6. Zobowiązania gwarancyjne

 • Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Gwarancja udzielana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 • Uprawnienia kupującego przysługujące z tytułu gwarancji (według uznania Producenta):  wymiana wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad bądź obniżenie ceny Produktu.
 • W przypadku uzgodnienia wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad, Producent zapewnia jedynie wymianę na dekor znajdujący się w aktualnej ofercie Producenta.

7. Postanowienia końcowe

 • W przypadku stwierdzenia braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 • Warunki gwarancji mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw produktów zawartych począwszy od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 • Spory wynikłe w związku z realizacją Gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta lub Sąd w Poznaniu.
 • Kupujący nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków przysługujących mu wobec Gwaranta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
     Producent
     Kronoflooring Sp. z o.o.
     Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
Adres Zakładu
ul. Przemysłowa 10 38-200 Jasło
        

 

 

PANELE PODŁOGOWE ROCKO (dalej „Gwarancja”)

Gwarancja udzielana przez Producenta, tj. Kronoflooring Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (dalej „Producent”) dotyczy Paneli Podłogowych Rocko (dalej „Produkt”).

Gwarancja udzielana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (w przypadku gdy kupującym jest konsument).

1. Okres gwarancji

Termin Gwarancji wynosi 30 lat licząc od daty zakupu Produktu (tj. od daty wystawienia faktury VAT)  dla zastosowań domowych i 5 lat dla komercyjnych.

2. Dopuszczalne zastosowania Produktu

 • Zastosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
 • Zastosowanie mieszkalne/domowe – instalacja/montaż Produktu w nieruchomości prywatnej, w pomieszczeniach użytkowanych do celów prywatnych.
 • Zastosowanie komercyjne – instalacja/montaż Produktu w miejscach takich jak hotele, kawiarnie, biura i budynki użyteczności publicznej.

3. Zakres Gwarancji oraz sposób użytkowania Produktu

 • Przed montażem Produktu należy sprawdzić, czy Produkt nie posiada wad materiałowych. Weryfikacji należy dokonać we właściwym oświetleniu tj. światło dzienne z odległości 100-150 cm.
 • Nie należy montować Produktu z widocznymi wadami – taki montaż oznacza akceptację wady i utratę uprawnień gwarancyjnych w tym zakresie.
 • Produkt w ramach jednego montażu powinien pochodzić z jednego zamówienia/umowy sprzedaży – Producent nie gwarantuje zgodności odcieni Produktu w ramach kilku różnych zamówień/umów sprzedaży.
 • Kontakt z rozżarzonymi elementami (papierosy, zapalone zapałki, iskry z kominka) mogą spowodować trwałe uszkodzenia Produktu, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności.
 • Czyszczenie Produktu może się odbywać:
 • na sucho, lub
 • na mokro – wodą bez dodatkowych środków myjących, lub
 • na mokro – wodą z dodatkowym, zalecanym przez Producenta środkiem myjącym.
 • Nie należy stosować drucianych lub nylonowych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię Produktu.
 • Nie należy stosować dodatkowych, niezalecanych przez Producenta środków myjących, szczególnie tych zawierających woski i nabłyszczacze, gdyż może to spowodować utworzenie się na powierzchni Produktu trudnych do usunięcia warstw zmieniających połysk powierzchni
  i gromadzących kurz/brud.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, straty czasu, wydatki, koszty lub inne szkody wynikowe będące bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem roszczenia gwarancyjnego.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z konstrukcji Produktu i dotyczy wad materiałowych i produkcyjnych.
 • Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku montażu wykonanego zgodnie z Instrukcją Montażu i Zaleceniami Producenta dostępnymi na stronie www.rocko-vinyl.com.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pierwszego montażu pierwszego nabywcy (osoba fizyczna lub prawna wskazana jako ”kupujący” na fakturze zakupu lub w innym dokumencie sprzedażowym).
 • Gwarancja ma zastosowanie przy zachowaniu właściwych warunków temperaturowych użytkowania – temperatura wnętrza nie powinna spaść poniżej 5o
 • Zmiana połysku nie oznacza zużycia powierzchni - jest to standardowa konsekwencja użytkowania Produktu.
 • Drobne zarysowania powierzchni nie oznaczają zużycia powierzchni – jest to standardowa konsekwencja użytkowania Produktu
 • Uszkodzenia powierzchni podlegają reklamacji tylko, jeżeli są większe niż 1 cm2 i są widoczne z odległości 150 cm.
 • Gwarancja ma zastosowanie tylko przy zastosowaniu podkładu rekomendowanego przez producenta Pur1.0.

4. Wyłączenia gwarancyjne

 • Montaż Produktu niezgodny z Instrukcją Montażu i/lub Zaleceniami Producenta.
 • Nieprawidłowe użycie, użytkowanie Produktu oraz uszkodzenia mechaniczne Produktu spowodowane silnym uderzeniem, zadrapaniem, cięciem, przesuwaniem mebli bez zabezpieczeń, użytkowaniem mebli bez odpowiednio podklejonych nóg
 • Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
 • Niewłaściwe składowanie, magazynowanie, transportowanie Produktu.
 • Uszkodzenia powierzchni Produktu wskutek czyszczenia środkami żrącymi bądź ziarnistymi.
 • Na panelach podłogowych nie należy trwale instalować mebli typu wyspa kuchenna, szafki do zabudowy, bardzo ciężkie meble.
 • Użytkowanie mebli typu „krzesło biurowe” bez odpowiednich podkładów.
 • Szkody powstałe w wyniku narażenia na nadmierną wilgoć (np. awarii instalacji wodnej, zmywarki, lodówki, wilgoci nagromadzonej w podłożu, w betonie, nadmierna wilgoć od ciśnienia hydrostatycznego, zalania, stojącej wody, wody pod posadzką, etc.).
 • Uszkodzenia połączeń lub wgniecenia spowodowane dużymi obciążeniami tłocznymi.
 • Uszkodzenie spowodowane gromadzeniem się brudu i wilgoci przy wejściach z powodu braku wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Normalne zmiany koloru, połysku, wzoru słojów i odcieni ( jest to normalne związane z wiekiem produktu).

5. Proces reklamacyjny

 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej maksymalnie w terminie 30 dni od daty wystąpienia wady Produktu.
 • Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie przez kupującego kopii faktury/paragonu lub innego dokumentu sprzedażowego, zawierającego datę sprzedaży, typ Produktu i jego ilość. Poza tym należy dostarczyć zdjęcia wadliwego Produktu oraz numer partii produkcyjnej znajdujący się na Produkcie.
 • Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszanego roszczenia reklamacyjnego w miejscu instalacji/montażu Produktu, a także do przeprowadzenia inspekcji i badań wewnętrznych zamontowanych Produktów.

 

6. Zobowiązania gwarancyjne

 • Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Gwarancja udzielana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 • Uprawnienia kupującego przysługujące z tytułu gwarancji (według uznania Producenta):  wymiana wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad bądź obniżenie ceny Produktu.
 • W przypadku uzgodnienia wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad, Producent zapewnia jedynie wymianę na dekor znajdujący się w aktualnej ofercie Producenta.

7. Postanowienia końcowe

 • W przypadku stwierdzenia braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 • Warunki gwarancji mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw produktów zawartych począwszy od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 • Spory wynikłe w związku z realizacją Gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta lub Sąd w Poznaniu.
 • Kupujący nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków przysługujących mu wobec Gwaranta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
     Producent
     Kronoflooring Sp. z o.o.
     Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
Adres Zakładu
ul. Przemysłowa 10 38-200 Jasło