Nazwa witryny (Twoje miejsce inspiracji ...)

Twoje miejsce inspiracji ...

Ulubione

Koszyk

Wyszukiwarka

Dodatkowe menu mobilne

Blog Kronosfera

Gwarancja

  PANELE ŚCIENNE ROCKO TILES

Gwarancja udzielana przez Producenta, tj. Kronoflooring Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (dalej „Producent”) dotyczy Paneli Ściennych Rocko Tiles (dalej „Produkt”). Gwarancja udzielana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (w przypadku gdy kupującym jest konsument).

 

1. Okres gwarancji

Termin Gwarancji wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty zakupu Produktu (tj. od daty wystawienie faktury VAT), nie dłużej jednak niż 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery) miesiące licząc od daty produkcji Produktu.

2. Dopuszczalne zastosowania Produktu

 • Zastosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
 • Zastosowanie mieszkalne/domowe – instalacja/montaż Produktu w nieruchomości prywatnej, w pomieszczeniach użytkowanych do celów prywatnych.
 • Zastosowanie komercyjne – instalacja/montaż Produktu w miejscach takich jak hotele, kawiarnie, biura i budynki użyteczności publicznej.

3. Zakres Gwarancji oraz sposób użytkowania Produktu

 • Przed montażem Produktu należy sprawdzić, czy Produkt nie posiada wad materiałowych. Weryfikacji należy dokonać we właściwym oświetleniu tj. światło dzienne z odległości 100-150 cm.
 • Nie należy montować Produktu z widocznymi wadami – taki montaż oznacza akceptację wady i utratę uprawnień gwarancyjnych w tym zakresie.
 • Produkt w ramach jednego montażu powinien pochodzić z jednego zamówienia/umowy sprzedaży – Producent nie gwarantuje zgodności odcieni Produktu w ramach kilku różnych zamówień/umów sprzedaży.
 • Kontakt z rozżarzonymi elementami (papierosy, zapalone zapałki, iskry z kominka) mogą spowodować trwałe uszkodzenia Produktu, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności.
 • Czyszczenie Produktu może się odbywać:
 • na sucho, lub
 • na mokro – wodą bez dodatkowych środków myjących, lub
 • na mokro – wodą z dodatkowym, zalecanym przez Producenta środkiem myjącym.
 • Nie należy stosować drucianych lub nylonowych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię Produktu.
 • Nie należy stosować dodatkowych, niezalecanych przez Producenta środków myjących, szczególnie tych zawierających woski i nabłyszczacze, gdyż może to spowodować utworzenie się na powierzchni Produktu trudnych do usunięcia warstw zmieniających połysk powierzchni
  i gromadzących kurz/brud.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, straty czasu, wydatki, koszty lub inne szkody wynikowe będące bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem roszczenia gwarancyjnego.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z konstrukcji Produktu i dotyczy wad materiałowych i produkcyjnych.
 • Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku montażu wykonanego zgodnie z Instrukcją Montażu i Zaleceniami Producenta dostępnymi na stronie www.rocko-vinyl.com.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pierwszego montażu pierwszego nabywcy (osoba fizyczna lub prawna wskazana jako ”kupujący” na fakturze zakupu lub w innym dokumencie sprzedażowym).
 • Zmiana połysku nie oznacza zużycia powierzchni - jest to standardowa konsekwencja użytkowania Produktu.
 • Uszkodzenia powierzchni podlegają reklamacji tylko, jeżeli są większe niż 1 cm i są widoczne z odległości 150 cm.

4. Wyłączenia gwarancyjne

 • Montaż Produktu niezgodny z Instrukcją Montażu i/lub Zaleceniami Producenta.
 • Nieprawidłowe użycie, użytkowanie Produktu oraz uszkodzenia mechaniczne Produktu spowodowane silnym uderzeniem, zadrapaniem, cięciem.
 • Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
 • Niewłaściwe składowanie, magazynowanie, transportowanie Produktu
 • Uszkodzenia powierzchni Produktu wskutek czyszczenia środkami żrącymi bądź ziarnistymi.

5. Proces reklamacyjny

 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej maksymalnie w terminie 30 dni od daty wystąpienia wady Produktu.
 • Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie przez kupującego kopii faktury/paragonu lub innego dokumentu sprzedażowego, zawierającego datę sprzedaży, typ Produktu i jego ilość. Poza tym należy dostarczyć zdjęcia wadliwego Produktu oraz numer partii produkcyjnej znajdujący się na Produkcie.
 • Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszanego roszczenia reklamacyjnego w miejscu instalacji/montażu Produktu, a także do przeprowadzenia inspekcji i badań wewnętrznych zamontowanych Produktów.

6. Zobowiązania gwarancyjne

 • Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Gwarancja udzielana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 • Uprawnienia kupującego przysługujące z tytułu gwarancji (według uznania Producenta):  wymiana wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad bądź obniżenie ceny Produktu.
 • W przypadku uzgodnienia wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad, Producent zapewnia jedynie wymianę na dekor znajdujący się w aktualnej ofercie Producenta.

7. Postanowienia końcowe

 • W przypadku stwierdzenia braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 • Warunki gwarancji mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw produktów zawartych począwszy od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 • Spory wynikłe w związku z realizacją Gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta lub Sąd w Poznaniu.
 • Kupujący nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków przysługujących mu wobec Gwaranta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
     Producent
     Kronoflooring Sp. z o.o.
     Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
Adres Zakładu
ul. Przemysłowa 10 38-200 Jasło
        

 

 

PANELE PODŁOGOWE ROCKO (dalej „Gwarancja”)

Gwarancja udzielana przez Producenta, tj. Kronoflooring Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (dalej „Producent”) dotyczy Paneli Podłogowych Rocko (dalej „Produkt”).

Gwarancja udzielana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (w przypadku gdy kupującym jest konsument).

1. Okres gwarancji

Termin Gwarancji wynosi 30 lat licząc od daty zakupu Produktu (tj. od daty wystawienia faktury VAT)  dla zastosowań domowych i 5 lat dla komercyjnych.

2. Dopuszczalne zastosowania Produktu

 • Zastosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
 • Zastosowanie mieszkalne/domowe – instalacja/montaż Produktu w nieruchomości prywatnej, w pomieszczeniach użytkowanych do celów prywatnych.
 • Zastosowanie komercyjne – instalacja/montaż Produktu w miejscach takich jak hotele, kawiarnie, biura i budynki użyteczności publicznej.

3. Zakres Gwarancji oraz sposób użytkowania Produktu

 • Przed montażem Produktu należy sprawdzić, czy Produkt nie posiada wad materiałowych. Weryfikacji należy dokonać we właściwym oświetleniu tj. światło dzienne z odległości 100-150 cm.
 • Nie należy montować Produktu z widocznymi wadami – taki montaż oznacza akceptację wady i utratę uprawnień gwarancyjnych w tym zakresie.
 • Produkt w ramach jednego montażu powinien pochodzić z jednego zamówienia/umowy sprzedaży – Producent nie gwarantuje zgodności odcieni Produktu w ramach kilku różnych zamówień/umów sprzedaży.
 • Kontakt z rozżarzonymi elementami (papierosy, zapalone zapałki, iskry z kominka) mogą spowodować trwałe uszkodzenia Produktu, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności.
 • Czyszczenie Produktu może się odbywać:
 • na sucho, lub
 • na mokro – wodą bez dodatkowych środków myjących, lub
 • na mokro – wodą z dodatkowym, zalecanym przez Producenta środkiem myjącym.
 • Nie należy stosować drucianych lub nylonowych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię Produktu.
 • Nie należy stosować dodatkowych, niezalecanych przez Producenta środków myjących, szczególnie tych zawierających woski i nabłyszczacze, gdyż może to spowodować utworzenie się na powierzchni Produktu trudnych do usunięcia warstw zmieniających połysk powierzchni
  i gromadzących kurz/brud.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, straty czasu, wydatki, koszty lub inne szkody wynikowe będące bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem roszczenia gwarancyjnego.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z konstrukcji Produktu i dotyczy wad materiałowych i produkcyjnych.
 • Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku montażu wykonanego zgodnie z Instrukcją Montażu i Zaleceniami Producenta dostępnymi na stronie www.rocko-vinyl.com.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pierwszego montażu pierwszego nabywcy (osoba fizyczna lub prawna wskazana jako ”kupujący” na fakturze zakupu lub w innym dokumencie sprzedażowym).
 • Gwarancja ma zastosowanie przy zachowaniu właściwych warunków temperaturowych użytkowania – temperatura wnętrza nie powinna spaść poniżej 5o
 • Zmiana połysku nie oznacza zużycia powierzchni - jest to standardowa konsekwencja użytkowania Produktu.
 • Drobne zarysowania powierzchni nie oznaczają zużycia powierzchni – jest to standardowa konsekwencja użytkowania Produktu
 • Uszkodzenia powierzchni podlegają reklamacji tylko, jeżeli są większe niż 1 cm2 i są widoczne z odległości 150 cm.
 • Gwarancja ma zastosowanie tylko przy zastosowaniu podkładu rekomendowanego przez producenta Pur1.0.

4. Wyłączenia gwarancyjne

 • Montaż Produktu niezgodny z Instrukcją Montażu i/lub Zaleceniami Producenta.
 • Nieprawidłowe użycie, użytkowanie Produktu oraz uszkodzenia mechaniczne Produktu spowodowane silnym uderzeniem, zadrapaniem, cięciem, przesuwaniem mebli bez zabezpieczeń, użytkowaniem mebli bez odpowiednio podklejonych nóg
 • Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
 • Niewłaściwe składowanie, magazynowanie, transportowanie Produktu.
 • Uszkodzenia powierzchni Produktu wskutek czyszczenia środkami żrącymi bądź ziarnistymi.
 • Na panelach podłogowych nie należy trwale instalować mebli typu wyspa kuchenna, szafki do zabudowy, bardzo ciężkie meble.
 • Użytkowanie mebli typu „krzesło biurowe” bez odpowiednich podkładów.
 • Szkody powstałe w wyniku narażenia na nadmierną wilgoć (np. awarii instalacji wodnej, zmywarki, lodówki, wilgoci nagromadzonej w podłożu, w betonie, nadmierna wilgoć od ciśnienia hydrostatycznego, zalania, stojącej wody, wody pod posadzką, etc.).
 • Uszkodzenia połączeń lub wgniecenia spowodowane dużymi obciążeniami tłocznymi.
 • Uszkodzenie spowodowane gromadzeniem się brudu i wilgoci przy wejściach z powodu braku wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Normalne zmiany koloru, połysku, wzoru słojów i odcieni ( jest to normalne związane z wiekiem produktu).

5. Proces reklamacyjny

 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej maksymalnie w terminie 30 dni od daty wystąpienia wady Produktu.
 • Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie przez kupującego kopii faktury/paragonu lub innego dokumentu sprzedażowego, zawierającego datę sprzedaży, typ Produktu i jego ilość. Poza tym należy dostarczyć zdjęcia wadliwego Produktu oraz numer partii produkcyjnej znajdujący się na Produkcie.
 • Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszanego roszczenia reklamacyjnego w miejscu instalacji/montażu Produktu, a także do przeprowadzenia inspekcji i badań wewnętrznych zamontowanych Produktów.

 

6. Zobowiązania gwarancyjne

 • Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Gwarancja udzielana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 • Uprawnienia kupującego przysługujące z tytułu gwarancji (według uznania Producenta):  wymiana wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad bądź obniżenie ceny Produktu.
 • W przypadku uzgodnienia wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad, Producent zapewnia jedynie wymianę na dekor znajdujący się w aktualnej ofercie Producenta.

7. Postanowienia końcowe

 • W przypadku stwierdzenia braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 • Warunki gwarancji mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw produktów zawartych począwszy od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 • Spory wynikłe w związku z realizacją Gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta lub Sąd w Poznaniu.
 • Kupujący nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków przysługujących mu wobec Gwaranta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
     Producent
     Kronoflooring Sp. z o.o.
     Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
Adres Zakładu
ul. Przemysłowa 10 38-200 Jasło